Splošni pogoji

Ti Splošni pogoji uporabe Spletne strani (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletne strani) urejajo pravno razmerje med vami in I.T.TIM d.o.o. s sedežem na naslovu Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: I.T.TIMM ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe Spletne strani na naslovu www.it-tim.si in katerih koli drugih podstrani (v nadaljevanju: Spletna stran).

Poleg teh Pogojev uporabe Spletne strani si oglejte tudi Pravilnik družbe I.T.TIM o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik družbe o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo.

Z DOSTOPOM DO SPLETNE STRANI ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETNE STRANI. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETNE STRANI IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE.

Splošni pogoji uporabe Spletne strani

1. Vsebina Spletne strani

Namen Spletne strani je zagotavljati informacije o družbi I.T.TIM ter o storitvah in proizvodih, ki jih I.T.TIM ponuja.

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletni strani netočne, zastarele ali nepopolne. I.T.TIM zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana.

I.T.TIM ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletne strani in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletne strani ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana.

Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletne strani, si I.T.TIM pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletne strani. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletna stran in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega.

2. Dostop do Spletne strani in njegova uporaba

To Spletna stran ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z družbo I.T.TIM in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe Spletne strani, Pravilnikom družbe I.T.TIM o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.

Z dostopom do Spletne strani in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletne strani ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletno stranjo ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletne strani; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletne strani ali katerega njegovega dela na drugem Spletni strani; (iv) do Spletne strani dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja I.T.TIM; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletne strani s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletne strani ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletne strani.

3. Uporabniško ustvarjena vsebina

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite družbi I.T.TIM, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). I.T.TIM zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana.

Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. I.T.TIM ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Družbi I.T.TIM ste dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja.

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov info@it-tim.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale le družba I.T.TIM in osebe, ki jih I.T.TIM pooblasti.

4. Povezave do spletišč tretjih oseb

Spletna stran lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da družba I.T.TIM podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno Spletna stran ali informacije, navedene na takem Spletni strani.

Če uporabite povezavo do Spletne strani tretje osebe, boste zapustili Spletna stran in boste preusmerjeni na Spletna stran tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to Spletna stran.

I.T.TIM ni odgovoren za nobeno tako Spletna stran in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč.

5. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in vsebina, objavljena na Spletni strani, sta intelektualna lastnina družbe I.T.TIM ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja družbe I.T.TIM. I.T.TIM, IT-TIM.SI, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletne strani, grafika in ikone so intelektualna lastnina družbe I.T.TIM. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletne strani v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe I.T.TIM.

Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletni strani, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti družbe I.T.TIM ali ki jih družba I.T.TIM objavi na Spletni strani s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe I.T.TIM ali tretje osebe je prepovedana.

6. Izključitev odgovornosti

Razen če je v teh Pogojih uporabe Spletne strani drugače navedeno, I.T.TIM v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletni strani in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletna stran, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja.

Informacije na Spletni strani so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. I.T.TIM zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe Spletne strani, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletne strani ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletne strani ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletni strani ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti.

7. Zasebnost

Vsi osebni podatki, ki jih zbere I.T.TIM, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih.

8. Spremembe teh Pogojev uporabe Spletne strani

I.T.TIM si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe Spletne strani. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe Spletne strani urejajo dostop do Spletne strani in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletni strani. Z dostopom do Spletne strani in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe Spletne strani zavezujejo.

Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe Spletne strani je naveden v nadaljevanju.

9. Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe Spletne strani skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletni strani, v celoti urejajo razmerje med vami in družbo I.T.TIM glede vaše uporabe Spletne strani.

Pogoje uporabe Spletne strani skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe Spletne strani skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Mariboru ali krajevno pristojno sodišče.

10. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@it-tim.si.